O nas

Domowa opieka hospicyjna

    Według powstałego w 1990 roku raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opieka hospicyjna została określona jako „aktywna, dotycząca wszystkich sfer życia opieka nad pacjentem cierpiącym na schorzenie niepoddające się leczeniu przyczynowemu”.
W późniejszym czasie opieka paliatywna została przez WHO określona jako „podejście poprawiające jakość życia pacjentów oraz ich rodzin w obliczu śmiertelnych chorób”. Można więc powiedzieć, że przez pojęcie hospicjum należy rozumieć aktywną i wszechstronną opiekę nad osobami cierpiącymi na postępujące, przewlekłe choroby o niekorzystnym rokowaniu.

    W opiece hospicyjnej rozróżnia się dwa zasadnicze działania: jedno to najbardziej typowe - hospicjum domowe, czyli opieka hospicyjna prowadzona w domu - oraz hospicjum stacjonarne czyli opieka nad chorym w osobnym budynku przeznaczonym do tego typu opieki chorego. 

   Hospicjum Domowe im. św. s. Faustyny podejmuje opiekę nad pacjentem poprzez interdyscyplinarny zespół, składający sie z lekarza, pielęgniarki, kapelana, psychologa oraz woluntariuszy:

 • Hospicyjny lekarz i pielęgniarka odwiedzają chorego z własnej inicjatywy lub na wezwanie, zależnie od stanu chorego i potrzeb jego lub rodziny. Wykonują swe czynności medyczne przy chorym, wspierają go psychicznie, wypisują recepty i zlecenia, instruują rodzinę w zakresie podstawowych czynności pielęgnacyjnych, rozpoznają potrzeby chorego i rodziny oraz organizują stosowną opiekę.
 • Hospicyjny kapelan na życzenie odwiedza chorego i rodzinę, służy posługą sakramentalną.
 • Hospicyjny psycholog na prośbę rodziny, chorego, pielęgniarki lub lekarza uczestniczy w opiece nad chorym
  i rodziną wspierając ich.
 • Hospicyjni wolontariusze, odpowiednio przeszkoleni czuwają i towarzyszą choremu, wykonują drobne czynności pomocnicze wspierając tym rodzinę.
 • Jeśli rodzina chorego z powodu wyczerpania sił fizycznych lub psychicznych traci możliwość opiekowania się swym chorym domownikiem, Hospicjum dopomaga w umieszczeniu pacjenta na stałe lub czasowo
  w stacjonarnym hospicjum w Sopocie, Gdyni lub Gdańsku.

Hospicyjna opieka domowa:

 • Umożliwia choremu spędzenie trudnego okresu życia w domowym, swojskim otoczeniu bliskich osób
  i znajomych przedmiotów.
 • Umożliwia rodzinie opiekę i czuwanie przy chorym domowniku przez całą dobę, każdego dnia, aby nie wyrzucała sobie, że nie zdążyła czegoś powiedzieć lub posłuchać albo okazać choremu swoich uczuć.
 • Opieka Hospicjum jest bezpłatna:
  • również bezpłatnie udostępniany jest choremu niezbędny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny zlecony przez  lekarza lub pielęgniarkę;
  • koszt domowej opieki pokrywa Stowarzyszenie, które utrzymuje się ze składek członkowskich, darów osób prywatnych i firm, 1% podatku dochodzowego przekazanego przez podatników, dotacji oraz umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)


O objęcie chorego domową opieką hospicyjną chory może zwrócić się sam albo za pośrednictwem:

 • rodziny
 • lekarza prowadzącego
 • szpitala w którym przebywa.

Od pacjentów ubezpieczonych w NFZ wymagane jest skierowanie do Hospicjum.


Hospicjum Domowe św. Faustyny