Statut Stowarzyszenia

Motto:

Kończąc przypowieść o Miłosiernym
Samarytaninie Jezus rzekł:
"Idź, i ty czyń podobnie!" (Łk 10.37)

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie posługuje się nazwą pełną: STOWARZYSZENIE HOSPICJUM
im. ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY w SOPOCIE i nazwą skróconą: HOSPICJUM
św. FAUSTYNY w SOPOCIE, a w dalszym tekście zwane jest Hospicjum.

§ 2

 1. Hospicjum jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób połączonych ideą niesienia zorganizowanej pomocy ludziom w końcowym okresie nieuleczalnej choroby, głównie nowotworowej, oraz ich rodzinom.
 2. Hospicjum opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Członków Hospicjum łączy pragnienie krzewienia wiary w człowieka i jego posłannictwo w pełnieniu dobra.
 4. Jedynym kryterium objęcia chorego opieką Hospicjum jest stan jego zdrowia.
 5. Za opiekę hospicyjną chory nie ponosi kosztów.

§ 3
Siedzibą Hospicjum jest miasto Sopot.

§ 4

 1. Terenem działania Hospicjum jest miasto Sopot, a jego podopiecznymi mogą być stali lub czasowi mieszkańcy Sopotu.
 2. W szczególnych przypadkach, na podstawie decyzji Prezesa Hospicjum, opieką mogą zostać objęci chorzy spoza Sopotu, o ile nie będzie to stało w sprzeczno-ści z zobowiązaniami Hospicjum.

Rozdział II - Zasady, cele i formy działania

§ 5
W działaniu Hospicjum przestrzegane są w szczególności następujące zasady:

 1. Podejmowanie opieki nad chorym następuje na prośbę jego lub rodziny lub co najmniej za ich zgodą.
 2. Przed podjęciem opieki chory i jego rodzina informowani są na czym polega opieka paliatywna w zaawansowanym stadium choroby i w warunkach hospicjum domowego.
 3. Szanowany jest system wartości i filozofia życiowa chorego.
 4. Respektowana jest autonomia chorego w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu sprawowania opieki nad nim.
 5. Choremu i jego rodzinie ułatwia się wgląd w sytuację chorego, umacnia
  i wspiera duchowo oraz, w miarę sił i środków, zastępuje w działaniach przerastających ich aktualne możliwości.
 6. Respektowana jest odmowa chorego stosowania wobec niego uciążliwych zabiegów medycznych przedłużających jedynie proces umierania; z drugiej strony, chroni się chorego przed eutanazją i jednoznacznie odmawia jej wykonania.

§ 6
Działalność Hospicjum skierowana jest w szczególności na wypełnianie następu-jących celów:

 1. Organizowanie i sprawowanie profesjonalnej opieki paliatywnej nad chorym.
 2. Pomoc i szkolenie rodziny (opiekunów) chorego w umiejętnościach prawidłowej pielęgnacji w warunkach domowych.
 3. Towarzyszenie choremu w końcowym okresie życia.
 4. Wspieranie moralne rodziny w okresie trwania choroby i osierocenia.
 5. Propagowanie postawy bezinteresownego wspierania osób potrzebujących opieki hospicyjnej.

§ 7

 1. Dla realizacji swych celów Hospicjum, w miarę możliwości personalnych i finansowych, powołuje komórki organizacyjne, a w szczególności:
 2. Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, podlegający rejestracji we właściwych władzach państwowej służby zdrowia i podlegający określonym przez te władze rygorom oraz posiadający własny statut,
 3. Zespół Opieki nad Osieroconymi,
 4. Sekretariat Hospicjum,
 5. Magazyn Materiałów i Sprzętu Medycznego - Wypożyczalnię,
 6. inne komórki organizacyjne, stosownie do powstających potrzeb.

Hospicjum podejmuje działania:

 1. podnoszące kwalifikacje zawodowe członków i personelu,
 2. przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu,
 3. sprzyjające rozwojowi duchowemu członków i personelu.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie Hospicjum dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski lub obcokrajowiec mający pełną zdolność do czynności prawnych, który złoży pisemną deklarację przystąpienia do Hospicjum, zobowiąże się do przestrzegania Statutu oraz zostanie przyjęty uchwałą Zarządu.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
 3. wybierać i być wybieranym do władz Hospicjum
 4. zgłaszać wnioski i postulaty do władz Hospicjum
 5. brać udział w spotkaniach i uczestniczyć w innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Hospicjum.

Członek zwyczajny zobowiązany jest:

 1. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Hospicjum,
 2. uczestniczyć w działalności Hospicjum,
 3. brać udział w Walnych Zebraniach,
 4. płacić regularnie składki członkowskie.

§ 10

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Hospicjum.
 2. Godność członka honorowego nadaje (odbiera) Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy ma prawo:
 4. używać tytułu Członka Honorowego Hospicjum,
 5. brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
 6. zgłaszać do władz Hospicjum do obowiązkowego rozpatrzenia wnioski i uwagi dotyczące działalności Hospicjum,
 7. uczestniczyć w działalności Hospicjum.

§ 11
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która złoży stosowną deklarację.

§ 12

 1. Ustanie członkostwa następuje w przypadku:
 2. dobrowolnej rezygnacji lub wystąpienia z Hospicjum,
 3. śmierci członka,
 4. wykluczenia przez Hospicjum z powodu naruszenia postanowień Statutu lub świadomego działania na szkodę Hospicjum.

Osobom wykluczonym z Hospicjum przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 21 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu.

Rozdział IV - Władze Hospicjum

§ 13
Władzami Hospicjum są Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna

§ 14

 1. Władzą najwyższą Hospicjum jest Walne Zebranie
 2. Walne Zebranie jest ważne, jeśli zostało zwołane zgodnie ze Statutem.
 3. Głos stanowiący na Walnym Zebraniu mają członkowie zwyczajni. Członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście mają głos doradczy.

§ 15
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie Statutu Hospicjum i dokonywanie w nim zmian.
 2. Uchwalanie programu działania Hospicjum.
 3. Ustalenie liczby członków Zarządu od trzech do pięciu.
 4. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz wybór trzyosobowej Komisji Rewizyjnej.
 5. Odwoływanie Prezesa, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 6. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.
 7. Przyjmowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 11. Nadawanie (odbieranie) honorowego członkostwa Hospicjum.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Hospicjum.

§ 16

 1. Walne Zebranie otwiera Prezes lub inny członek Zarządu, który po stwierdzeniu prawomocności Zebrania zarządza wybory komisji skrutacyjnej, protokolanta i przewodniczącego Zebrania. Wybory te przeprowadza się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Protokół z Walnego Zebrania podpisuje protokolant i przewodniczący Zebrania.

§ 17

 1. Walne Zebranie zwoływane jest jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i może być wyznaczone z jednym terminem rozpoczęcia lub z dwoma - pierwszym i drugim; drugi termin wyznaczany jest na wypadek, gdyby zebrania nie można było rozpocząć w pierwszym terminie ze względu na brak quorum. Drugi termin może być ustalony na ten sam dzień.
 2. Wybory i uchwały podejmowane przez Walne Zebranie zwołane w pierwszym terminie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wybory i uchwały podjęte przez Walne Zebranie zwołane w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na liczbę zgromadzonych członków.

§ 18

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest nie rzadziej niż raz na rok.
 2. O terminie i proponowanym porządku Zwyczajnego Walnego Zebrania członkowie powiadamiani są co najmniej 14 dni przed planowaną datą odbycia zebrania.
 3. Porządek dzienny Zwyczajnego Walnego Zebrania zatwierdzany jest przez głosowanie.

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z ważnych powodów z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie również z inicjatywy członków na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Hospicjum.
 3. Porządek dzienny Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd, a obradami mogą być objęte wyłącznie sprawy, dla których Zebranie zostało zwołane.
 4. O terminie i przedmiocie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członkowie powiadamiani są co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno się odbyć w ciągu 21 dni od daty uchwały o zwołaniu zebrania lub od daty wpływu prawomocnego wniosku członków Hospicjum.

§ 20

 1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Liczba kadencji poszczególnych osób nie jest ograniczona.

§ 21

 1. Zarząd kieruje działalnością Hospicjum.
 2. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zarząd składa się z Prezesa i członków. Prezes dokonuje podziału obowiązków pomiędzy członków Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej cztery razy w roku. Zwołuje je Prezes lub zastępujący go członek Zarządu.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu. Przy równej liczbie głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Prezesa.
 6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, podpisuje je protokolant i prowadzący posiedzenie.

§ 22
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Opracowanie budżetu Hospicjum i jego realizacja.
 2. Bieżące zarządzanie majątkiem.
 3. Zawieranie i rozwiązywanie umów, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych. Zobowiązanie przekraczające kwotę 10.000 PLN wymaga uprzedniej decyzji całego Zarządu w formie uchwały.
 4. Pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 5. Nadawanie statutu Hospicyjnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej oraz regulaminów innym komórkom organizacyjnym.
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 7. Uzupełnianie składu Zarządu, stosownie do potrzeb, spośród kandydatów z największą liczbą głosów uzyskanych na Walnym Zebraniu.
 8. Przyjmowanie (wykreślanie) członków Hospicjum.

§ 23

 1. Hospicjum reprezentuje w imieniu Zarządu Prezes i jeden członek Zarządu łącznie. Prezes może upoważnić drugiego członka Zarządu do zastępowania go.
 2. Zarząd może powierzyć jednemu z członków Zarządu prowadzenie określonych spraw.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu. Przy równej liczbie głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego.

§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Badanie gospodarki finansowej i rachunkowości oraz wykonania budżetu.
 2. Kontrolowanie zgodności działań Zarządu z przepisami prawa, Statutem i zobowiązaniami umownymi.
 3. Uzupełnianie składu Komisji, stosownie do potrzeb, o osoby z listy kandydatów z największą liczbą głosów uzyskanych na Walnym Zebraniu.
 4. Przedstawianie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 5. Przedstawianie wniosku w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zebranie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego.
 6. Przedstawianie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 7. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 26

 1. Funkcja członka Komisji Rewizyjnej nie może być łączona z funkcją członka Zarządu.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkiem zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

Rozdział V - Majątek

§ 27
Majątek Hospicjum stanowią: nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.

§ 28
Źródłami majątku Hospicjum są:

 1. składki członkowskie,
 2. dochody z majątku,
 3. darowizny, zapisy i spadki,
 4. dotacje, subwencje,
 5. zbiórki publiczne,
 6. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
 7. inne wpływy prawem dozwolone.

§ 29

 1. Hospicjum nie może udzielać żadnych pożyczek ani poręczeń swoim majątkiem.
 2. Hospicjum nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków zarządu, członków komisji rewizyjnej, pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż osobom trzecim.
 3. Hospicjum nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków zarządu, członków komisji rewizyjnej, pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Hospicjum nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą ich członkowie, członkowie zarządu, członkowie komisji rewizyjnej, pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż od osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI - Działalność gospodarcza

§ 30

 1. Hospicjum może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. O rozpoczęciu (zakończeniu) i rodzaju działalności gospodarczej decyzję podejmuje Walne Zebranie.
 3. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych Hospicjum.

Rozdział VII - Zmiana Statutu i rozwiązanie Hospicjum

§ 31
Zmiana Statutu Hospicjum wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 32

 1. Decyzja o rozwiązaniu Hospicjum wymaga uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalając rozwiązanie Hospicjum, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk, o celach najbliższych celom Hospicjum, na rzecz których zostanie przekazany majątek likwidowanego Hospicjum, pozostały po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli.

Niniejszy Statut został zatwierdzony na Zwyczajnym Walnym Zebraniu w dn. 25.02.2011 r..


© 2007 Stowarzyszenie Hospicjum im. św. siostry Faustyny w Sopocie

Hospicjum Domowe św. Faustyny